Πώς ψεύδεται ό Κοινοβουλευτισμός – Μάξ Νόρνταου

Από τό έργο τού Μάξ Νόρνταου »Τά Κατά Συνθήκη Ψεύδη τού πολιτισμού μας».

Κεφάλαιο Τέταρτο:Τό Πολιτικό Ψεύδος

Παράγραφος 4.

 Είναι εύκολο νά δούμε πώς ό Κοινοβουλευτισμός,ψεύδεται πρός τή θεωρία,στήν πράξη.

 Ό κόσμος ψάχνει κάποιον ικανό άντρα γιά νά τόν εκλέξει βουλευτή;Τού ζητούν νά τους αντιπροσωπεύσει στό Κοινοβούλιο;Όχι.Τό αντίθετο συμβαίνει.Κάποιος εμφανίζεται καί διεκδικεί τήν ψήφο τών πολιτών γιά νά τους αντιπροσωπεύει,λέγοντάς τους πώς είναι άξιος καί τίμιος.Γιατί τά λέει αυτά;Θέλει νά βοηθήσει τό λαό;Όχι,βέβαια.Είναι σπάνιο σήμερα αυτό,γιατί αυτοί οί άνθρωποι δέν θά ‘διναν τόσες καί τόσες υποσχέσεις,ούτε θά λεγαν τόσα πομπώδη λόγια γιά νά πείσουν ότι αξίζουνΘά υπέμεναν καί θά προσπαθούσαν από μόνοι τούς νά βοηθήσουν χωρίς νά εκλιπαρούν τούς άλλους.Ό Ρουσσώ,ό Γκαίτε,ό Κάντ,ό Καρλάιλ καί άλλοι,ευρισκόμενοι σέ παρόμοια θέση,δέν θά γίνονταν τίποτα από μόνοι τους άν δέν τους βοηθούσε τό κόμα τους γιά νά εκλεγούν βουλευτές.Τέτοιοι άνθρωποι δέν παρακαλούν γιά ψήφους.Εγωιστές είναι εκείνοι πού δέν σκέφτονται τίποτ’ άλλο παρά τό κέρδος τους.

 Οί κυβερνώντες είναι εγωιστές,επιζητούν τή δημοσιότητα,υποστηρίζοντας πώς νεργούν γιά τό συμφέρον τού λαού.Κάνουν υποκλίσεις,γελούνε,λένε ψέματα στούς ανθρώπους γιά νά κάνουν φίλους καί γνωριμίες.Κολακεύουν καί υπόσχονται συνεχώς.Είναι γενναίοι καί αποκρουστικοί,όμως ό ίδιος ό λαός τούς ψηφίζει.

 Στόν πολιτικό αγώνα οί υποψήφιοι ακολουθούν μιά συγκεκριμένη τακτική.Ό κάθε βουλευτής χρειάζεται ένα κόμμα νά τού συμπαρασταθεί.Βρίσκει λοιπόν μιά ομάδα φίλων του καί τούς πείθει νά τόν ψηφίσουν.Γιά νά έχει μεγαλύτερη δύναμη βρίσκει μερικούς πλούσιους πού τούς λέει ότι πρέπει νά γίνουν επικεφαλής γιά νά διευθύνουν τήν κοινή γνώμη.Οί υπογραφές τών πλουσίων επηρεάζουν κι άλλους κι έρσι σχηματίζεται ή επιτροπή τού κόμματος.Σ’ αυτό τό κόμμα υπάρχουν φιλόδοξοι καί χαζοί μέ πολλές αξιώσεις.

 Οί χαζοί βοηθούν τούς φιλόδοξους νά ανέβουν.Τό κόμμα είνια ανοικτό γιά όλους καί τό μόνο προσόν πού απαιτεί από τόν υποψήφιο είναι νά μιλά δυνατά καί συχνά γι΄νά προκαλεί τήν προσοχή.Κάποιος πού μιλά δυνατά,άσχετο γιά ποιό θέμα,επιβάλλεται στόν κόσμο.

 Στή συγκέντρωση ακούγονται λόγια παχιά,δυνατά κα’ι ό κάθε άνθρωπος παίρνει στά σοβαρά τά συνταγματικά του δικαιώματα καί θέλει νά δεί από κοντά τόν άνθρωπο πού θά τόν εκπροσωπήσει.Μά ακόμα κι άν δέν τόν ψηφίσει,πάλι τό ίδιο θά ‘ναι μιά καί θά εκλεγεί βουλευτής αυτός πού συγκεντρώνει τούς περισσότερους ψήφους από τούς αδιάφορους,τούς χαζούς.

 Έτσι,ενώ ό βουλευτής πρέπει νά είναι άξιος γιά τή θέση καί άνθρωπος εμπιστοσύνης είναι συχνά τό αντίθετο.Ό πιό θρασύς κερδίζει κι όχι ό ικανότερος.χρειάζεται πείρα,δύναμη κι ευχέρεια λόγου.

 Στήν καλύτερη περίπτωση ό υποψήφιος μπορεί νά είναι καλός καί ικανός,μά δέ θά είναι ποτέ καλός σάν χαρακτήρας.Νά γιατί οί ιδιοφύες δέν είναι σπάνιες ενώ οί άνθρωποι καλού χαρακτήρα είναι.

 Ό πολιτικός αυτός υποκρινόμενος καί βοηθούμενος από τούς υποστηρικτές του κατόρθωσε νά πάρει τή θέση πού ήθελε.Τί θά κάνει από δώ καί πέρα;Έχει δυνατή προσωπικότητα;Ή θά κάνει δικό του κόμμα από τώρα ή θά ενωθεί μέ κάποιο άλλο.Άν έχει θέληση θά γίνει αρχηγός κόμματος,χωρίς νά ‘χει εξυπνάδα,μεγαλοφυία ή φαντασία.

 Η ρητορία είναι τό ισχυρότερο προσόν τού μεγάλου άντρα.Μπορεί νά ‘ναι ένας μεγάλος καί τρανός,στρατηγός,ποιητης καί νά μήν  έχει τό χάρισμα τού λόγου καί άλλος νά έχει τό χάρισμα τού λόγου καί νά μήν έχει τίποτα άλλο τό εξαιρετικό.

 Άν ένας αρχηγός κόμματος έχει θέληση κι ευχέρεια λόγου είναι καί θά γίνει σπουδαίος.Άν δέν έχει τήν ευχέρεια θά μείνει γιά πάντα στό παρασκήνιο,χωρίς νά έχει τήν πρώτη θέση στό κοινό,ενώ άλλοι ρήτορες θά μιλούν γι’ αυτόν.

 Τί είναι όμως τό κόμμα;Μιά συγκέντρωση ανθρώπων πού έχουν κοινές απόψεις καί τίς κάνουν νόμους,θέλοντας νά κυβερνήσουν τή χώρα.Στή θεωρία είναι έτσι,μά πρακτικά καανένα μεγάλο κόμμα δέν έχει ενιαίο σύνδεσμο,παρά αποτελείται από μικρές ομάδες πού συμφωνούν γιά τήν πολιτική ζωή τού τόπου.

 Τά μεγάλα κόμματα δημιουργούνται πάντα υπό τήν καθοδήγηση μιάς ισχυρής καί φιλόδοξης προσωπικότητας.Αυτή είναι ή σύνθεση τού πολιτικού ψεύδους.

 Πολλές φορές ό κοινοβουλευτισμός είναι ή βιτρίνα,ενώ στό παρασκήνιο καιροφυλακτεί ή απολυταρχία.Ό κοινοβουλευτισμός στήν εξουσία δέν είναι τίποτε άλλο παρά ή διακυβέρνηση τού κράτους από τούς λίγους.

 Ή εξουσία όμως ασκείται από τούς αρχηγούς τών κομμάτων.Οί πεποιθήσεις θά έπρεπε νά διαμορφώνονται βάσει τών αποτελεσμάτων τών κοινοβουλευτικών συζητήσεων.Μά δέν γίνεται έτσι.Οί πεποιθήσεις,αντίθετα,διαμορφώνονται βάσει τής θέλησης τών αρχηγών,πού κοιτάνε πρώτα τά συμφέροντά τους.

 Είπαμε πρίν πως,θεωρητικά,ή εκλογή τού υποψηφίου είναι αποτέλεσμα τού γεγονότος πώς ό πολίτης τόν γνωρίζει καλύτερα καί,κατά συνέπεια,τόν εμπιστεύεται.Ψηφίζουμε όμως κάποιον χωρίς νά τόν γνωρίζουμε,στηριζόμενοι σέ ό,τι έχουμε ακούσει γι’ αυτόν από τούς δικούς τού ανθρώπους.

 Ή δραστηριότητα,ό εγωισμός,ή ευγλωττία διευθύνουν τήν κρατική μηχανή.Μπορεί,λοιπόν,τό θράσσος καί ή φιλοδοξία νά υπερσκελίσουν μιά διάνοια μέ ευγενικό χαρακτήρα.

 Ό άνθρωπος δέν απολαμβάνει κανένα από τά κυριαρχικά δικαιώματα,πού εγγυάται ό κοινοβουλευτισμός.Πληρώνει,υπακούει,πονάει,όπως πρίν.

 Τόν κοινοβουλευτισμό τόν νιώθει ό κάθε άνθρωπος μόνο τήν ημέρα τών εκλογών,πού τρέχει νά ψηφίσει,νά εκφράσει ελεύθερα τή γνώμη του.

Advertisements
This entry was posted in ΠΟΛΙΤΙΚΗ and tagged . Bookmark the permalink.

One Response to Πώς ψεύδεται ό Κοινοβουλευτισμός – Μάξ Νόρνταου

  1. Παράθεμα: Τα ψεύδη του Κοινοβουλευτισμού. | ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ I

Γράψτε ένα σχόλιο.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s